skip to Main Content

VISI
“Menjadi Fakultas yang unggul dalam membentuk lulusan yang professional berjiwa Entrepreneur, Inovatif dan Kreatif berlandaskan Moral Agama Budaya, dan Pancasila”.

MISI
1. Menjadikan syi’ar Islam sebagai landasan berfikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman, ke-muhammadiyahan, dan ke-Indonesiaan.
2. Melaksanakan pendidikan guna membentuk lulusan yang berkemajuan dan mandiri serta mempunyai tata kelola yang baik (good governance university).
3. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berdayasaing dan berjiwa kewirausahaan.
4. Melaksanakan penelitian dengan prinsip berfikir ilmiah.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan prinsip kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat

TUJUAN

1. Tujuan umum Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jambi adalah:
a. Mewujudkan syi’ar Islam sebagai landasan berfikir dan bertindak dalam merumuskan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai ke-Islaman, ke-Muhammadiyahan dan ke-Indonesian;
b. Mewujudkan dan memperkuat manajemen PendidikanTinggi yang mandiri dan mempunyai tata kelola yang baik (good governance university).
c. Mewujudkan dan mengembangkan pembelajaran yang unggul, kompetitif, inovatif, mandiri, berdayasaing dan berjiwa kewirausahaan.
d. Menghasilkan penelitian dengan prinsip berfikir ilmiah.
e. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dengan prinsip kemaslahatan dan kesejaahteraan masyarakat.

2. Tujuan khusus Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jambi adalah:
a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan mampu menciptakan lapangan kerja dan berjiwa kewirausahaan.
b. Meningkatkan kualitas penelitian sesuai perkembangan dibidang ilmu Ekonomi.
c. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemaslahatan untuk kesejaahteraan masyarakat.
d. Menjadikan lulusan sebagai insan yang berjiwa Al-Islam Kemuhammadiyahan.

Loading


Back To Top